Paper Information


Title ᠡᠪᠡᠢᠳᠦᠯᠡ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠡᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ
Creator ᠪᠤᠤ ᠴᠢᠩ ᠰᠦᠩ
Keyword ᠡᠪᠡᠢᠳᠦᠯᠡᠡ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠡᠭ; ᠽᠸᠸᠠᠩᠷᠠᠪᠳᠠᠨ; ᠬᠠᠮᠢᠯ; ᠲᠠᠢᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ
Abstract ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1696ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠭᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠤᠱᠤᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠲᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠰᠢᠯᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠡ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠤᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠽᠸᠸᠩᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠵᠦ᠃ ᠭᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠤᠱᠤᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠤᠳ ᠡᠪᠡᠢᠳᠤᠯᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠌ ᠲᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn