Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠯᠢᠩ ᠰᠢᠶᠤᠤ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》; ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭ; ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤᠲᠤ ᠴᠢᠠᠨᠷ
Abstract 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠢᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ ᠠ ᠬᠤᠢᠴᠢᠰ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠨᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠨᠴᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤᠲᠤ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ 《 ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠢ ᠲᠠᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn