Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰᠯᠢᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ- ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠦ 《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ
Creator ᠪᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠲᠤᠤᠯᠢᠰᠯᠢᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ; ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ ᠦᠶ ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰᠯᠢᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠢ ᠠᠤᠯᠠᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠦ 《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ ᠪᠤᠯ》 ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠭᠤᠯᠲᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠦᠷᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠂ᠪᠤᠯᠤᠳ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠵᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn