Paper Information


Title 《ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠪᠠ《 ᠲᠦᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator 《 ᠬᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》;《 ᠲᠦᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ》; ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
Keyword 《 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》;《 ᠲᠦᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ》; ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠮᠭᠡᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠤᠮᠲᠠᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠲᠦᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠭᠡ ᠲᠡᠪᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ 《 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠪᠠ 《 ᠲᠦᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠢᠨ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠢ》 ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠦᠭᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn