Paper Information


Title ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠠᠰ
Keyword ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ; ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ -ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠢᠯᠠᠭᠠᠯ; ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠷ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠶᠤᠭᠤᠷ᠂ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠪᠤᠤ ᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠥᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠠᠳᠤᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠬᠤ- ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ.
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn