Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠲᠠᠷᠢᠮ ᠠ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ; ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ; ᠴᠠᠬᠠᠷ; ᡁᠢᠯᠢ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᡁᠢᠯᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠤᠸᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠹᠦ᠋ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠡᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠬᠠᠷ᠂ ᡁᠢᠯᠢ᠂ ᠲᠦᠪ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠬᠠᠢᠯᠢ ᠲᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠬᠤᠷᠬᠠᠨ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠢᠢᠡᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨᠲᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn