Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ
Creator ᠪᠠ‍ · ᠰᠦᠬᠡ
Keyword ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠌ᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠡᠩᠭᠦᠷᠡᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠰᠦᠷ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩᠳᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠡᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠦᠭᠰᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠵᠦ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn