Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠲᠤ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠬᠠᠰᠭ᠋᠍ᠤ ᠠ
Keyword ᠴ᠂ᠯᠤᠳᠤᠢᠳᠠᠮᠪᠠ; ᠳ᠂ᠫᠸᠷᠠᠩᠯᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠲᠤ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠂ 《ᠴᠢᠨᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ》
Abstract ᠴ᠂ ᠯᠤᠳᠤᠢᠳᠠᠮᠪᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠫᠸᠷᠠᠩᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠲᠤ ᠺᠢᠨᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠶᠣᠮ᠃《 ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ》 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ 1997ᠣᠨ ᠤ 4ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ 8-9ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn