Paper Information


Title ᠮ᠂ᠢᠳᠡᠮᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠵᠠᠮ-《 ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠤᠤᠰ》 ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ
Creator ᠤᠶᠠᠩᠭ᠍ ᠠ
Keyword ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠢᠵᠠᠮ; ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ; ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠢᠵᠠᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠠᠬᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠭᠴᠢ  ᠡᠴᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠦᠢ ᠵᠢ ᠤᠶᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠨᠢᠭᠤᠴᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠲᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠮ᠂ ᠢᠲᠡᠮᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠯ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠢᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠯᠢᠭ ᠵᠢᠭᠲᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn