Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ-ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
Creator ᠵᠠᠩ ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ; ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ
Abstract ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠡᠯ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠤᠯ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠬᠤ 《 ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ》 ᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ 《ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ》 ᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮ  ᠢᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠵᠤ《 ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ 》 ᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ《 ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ》 ᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ《 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠰᠦᠯᠲᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯᠲᠦ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡᠲᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠬᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn