Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠤᠯᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ 《 ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠴᠢᠩᠪᠢᠯᠢᠭ
Keyword 《 ᠠᠴᠠᠨ ᠰᠢᠬᠦᠯᠲᠡ》;ᠠᠴᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ; ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠢᠢᠯᠡᠬᠦ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠬᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠡ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃《 ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ》 ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠰᠢᠬᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn