Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ -ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠪᠤᠤ ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ
Keyword 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ-ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》; ᠰᠢᠬᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ; ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ
Abstract 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ-ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠢ ᠪᠠᠰᠠ 《 ᠬᠠᠯᠬ ᠠ-ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》᠂ 《ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ》 ᠪᠤᠶᠤ 《 ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ 1640ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠯᠬ ᠠ ᠪᠠ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠹᠸᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠨ  ᠢᠢᠡᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠡᠷ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn