Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠨ ᠨᠢ
Creator 〔ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ〉 ᠲᠡᠬᠢᠷᠠᠨᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠮᠠᠳᠤᠷᠵᠢ
Keyword ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ; ᠦᠭᠡ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ; ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳ᠋ 2006ᠣᠨ ᠤ 7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠵᠤ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ 《 ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ-800》 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠠᠨᠲ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠤᠯᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠠ ᠵᠦᠪᠯᠡᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn