Paper Information


Title 《 ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ》-19ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator 〈ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ᠌ ᠪᠢᠷᠲᠠᠯᠠᠨ ᠠᠭᠨ᠋ᠸᠱ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ; ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ; ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠺ  ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠭ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠯᠢᠨᠲ ᠭᠠᠪᠤᠷ1871ᠣᠨ ᠡᠴᠡ 1874ᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭᠴᠤᠳ ᠪᠠ ᠬᠠᠯᠠᠬᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠡᠴᠡ ᠵᠤᠪᠬᠡᠨ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn