Paper Information


Title ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢᠳᠠᠨ ᠤ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 《 ᠵᠠᠨᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ》 ᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠵᠤᠤ ᠢᠤᠢ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢᠳᠠᠨ;《 ᠵᠠᠨᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ》;ᠮᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ; ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
Abstract ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢᠲᠠᠨ ᠤ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ》ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠵᠠᠨᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ《 ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠵᠠᠮᠠᠨᠠ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠯᠤᠤᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠴᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠪᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠲᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn