Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠸᠠᠩ ᠪᠠ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠶ ᠠ ᠬᠦᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠢᠤᠢ ᠬᠠᠢ; ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠬᠠᠷ ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ; ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠴᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠮᠦᠩᠦᠨᠪᠤᠯᠤᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠲᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠡᠢ᠃ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠡᠶ  ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn