Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠯᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ-ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠱᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠨᠰᠦᠳᠤ; ᠠᠯᠲᠠᠨ᠋ᠦ᠋ᠨᠳᠦᠰᠦ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ;ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠠ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ;ᠴᠠᠠᠭᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ; ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠤᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ ᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠰᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨᠲᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠳᠡᠨᠦᠰ ᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn