Paper Information


Title ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ  ᠪᠠ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤ《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠯᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ
Keyword ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠯᠤ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ᠃
Abstract ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 24 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠂ 《 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ᠃ ᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠴᠦ ᠬᠤᠭᠤᠨᠷᠤᠨᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠤᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠲᠠᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn