Paper Information


Title ᠠ‍᠂ ᠣᠳᠽᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠪᠠᠨᠢᠯ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ-ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠴᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠠ‍᠂ ᠤᠳᠽᠠᠷ; ᠵᠤᠪᠠᠨᠢᠯ ᠪᠤᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠯ; ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ; ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠷᠢ
Abstract ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠠ‍᠂ ᠣᠳᠽᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰᠴᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠ‍᠂ ᠣᠳᠽᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠦᠲᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠢᠢᠡᠨ ᠠᠩᠾ ᠠ ᠡᠯᠬᠦᠬᠦ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠪᠠᠨᠢᠯ ᠪᠦᠬᠢᠨᠢᠳᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠵᠤᠪᠠᠨᠢᠯ ᠪᠦᠬᠢᠨᠢᠲᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠳᠬᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨᠤ ᠡᠷᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠭᠡᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠳ᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠲᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn