Paper Information


Title ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠲᠤᠷᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠯ
Creator ᠳ᠂ ᠪᠠᠲᠤ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ; ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ
Abstract ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨᠴᠢ ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠲᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ 《 ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ》ᠰᠢᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢᠰᠢᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ᠂ ᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠰᠢᠲᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠯ᠂ ᠠᠬᠢᠴᠠ᠂ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠲᠠ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠠᠯᠢ ᠴᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ 《 ᠨᠢᠨᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ》 ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷ ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn