Paper Information


Title ᠲᠠᠰᠢᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ( ᠨᠠᠢᠮᠠ)
Creator ᠮ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ
Keyword ᠳ᠍᠍᠋᠋᠂ ᠨᠤᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ; ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠰ; ᠨᠡᠮᠳᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ
Abstract ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠰ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠢᠴᠢ ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠣᠭᠲᠤᠷᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠣᠩᠰᠢᠵᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠷ᠂ᠴᠤᠢᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷᠴᠢᠠᠯᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ 《 ᠴᠡᠩᠭᠡᠷᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ》᠂ᠰ᠂ ᠯᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠷᠤᠮᠠᠨ《 ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn