Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 《 ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠ‍-》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠯᠠᠢ ᠰᠢᠨ ᠰᠢᠨ
Keyword ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠ‍-》; ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪ; ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ; ᠤᠳᠬ ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 《 ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠ‍》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ《-ᠭ᠍ᠳᠠ‍》 ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ ᠠ ᠶᠣᠮ ᠤᠤ? ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡᠷ ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠢᠲᠡ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ  ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 《 ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠ‍-》 ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳ᠋ᠤ᠂《 ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠ‍-》 ᠶᠢᠨ 《 ᠭᠳᠠ》 ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn