Paper Information


Title ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠠᠮᠢᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ; ᠦᠭᠡᠰ; ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠤᠷᠲᠤᠰ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠨᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠪᠤᠢᠮ ᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠡᠡ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠤᠯᠯᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn