Paper Information


Title ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠼᠦᠢ ᠢᠤᠢ
Keyword ᠠᠶ ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ; ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠤᠶᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ; ᠦᠭᠡ ᠲᠤᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ
Abstract ᠦᠨᠳᠦᠦᠰᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠢ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠢᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠠᠶ ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠤᠶᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠦᠭᠡ ᠲᠤᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠮᠶᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤᠢ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠲᠠ ᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn