Paper Information


Title ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠯᠢᠩ ᡁᠢ
Keyword ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ; ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠶ ᠠ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤᠮ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn