Paper Information


Title ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠯᠡᠳᠦᠯ
Creator ᠬᠤᠤᠰᠯᠠ
Keyword ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ;Net+AJAX ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ; B/S ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠯᠲᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠠᠵᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠭ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ENT+AJAK ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ B/S ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠲᠠᠢ SQL Server 2008 ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠠᠷᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠢᠲ᠋ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠨᠵᠢᠥᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠯ ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠯ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷ ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠰᠢᠯᠲᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ᠂ ᠲᠦᠪ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠂ ᠵᠦᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ.
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn