Paper Information


Title ᠡᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠣ ᠠ
Keyword ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠠ; ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ; ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ;ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠤᠭᠳ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠤᠭᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠤᠷᠤᠰ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠮ ᠠ᠂ ᠬᠠᠨᠴᠤᠢ ᠡᠩᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ᠂ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠷᠤᠭᠳ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn