Paper Information


Title ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠤᠯᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠮᠢᠩᠵᠤᠤᠷ
Keyword ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ《 ᠤᠶᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠫᠠᠢᠰᠠ》 ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠡᠢᠯᠤᠮᠡᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠢᠰᠢᠲᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠢᠯᠤᠮᠠᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠦᠢᠯᠳᠬᠦ ᠰᠣᠶᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃.
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn