Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠭᠡᠷᠬᠦ ᠰᠢᠨᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠡᠾᠸ ᠬᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠰᠡᠳ; ᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠭᠡᠷᠬᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ; ᠦᠭᠬᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠯᠤᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠬᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠨ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠢᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ.
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn