Paper Information


Title ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠸᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨᠬᠤᠸᠠᠷ
Keyword ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠸᠠ ᠬᠡᠯᠡ; ᠬᠠᠵᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ᠋; ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ《 ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠸᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠢᠲ᠋ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ 》 ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠴᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ ᠠ ᠵᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠸᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠠᠭᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠶᠡᠲᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠴᠡ ᠪᠠ ᠴᠣᠣᠷᠢᠨᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠳᠠᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn