Paper Information


Title ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠷᠠᠲᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠶᠠᠰ ᠠᠢᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ
Creator ᠲᠤᠷᠠᠨ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ; ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ; ᠠᠶᠠᠰ ᠠᠢᠵᠠᠮ; ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠷᠠᠲᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠴᠤᠳ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠯᠣᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠷᠠᠲᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠠᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠲᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠰᠢᠰᠸᠲ᠋ᠮ ᠮᠦᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠢᠷᠠᠲᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠵᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠦᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn