Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠮᠸᠢ ᠬᠤᠸᠠ; ᠬᠦᠭᠡ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠᠽ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ;ᠡᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ; ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠦᠶ ᠠᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠪᠠ ᠰᠤᠯᠠ ᠦᠶ ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠤᠨᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷᠢ ᠴᠢᠷᠮᠡᠢᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn