Paper Information


Title ᠰᠠᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠷᠤᠮᠠᠨ《 ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠦᠷᠲᠦ ᠬᠦᠯᠦᠭ》 ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠰᠦᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ
Keyword ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ᠂ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷ᠃
Abstract ᠰᠠᠢᠨᠠᠪᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢᠯᠡ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠷᠤᠮᠠᠨ《 ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠦ ᠬᠦᠯᠦᠭ》 ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠢᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠠᠢᠵᠠᠮ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠲᠡᠯ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠩᠬᠡ ᠪᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠲᠠ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn