Paper Information


Title ᠰ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠍ ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠠᠰᠬᠦᠦ
Keyword ᠰ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ; ᠤᠶᠩᠭ᠍ ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ; ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ
Abstract ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠬ ᠠ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ《ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠍ ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠭᠡᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠡᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠍ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠰᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠍ ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠭ᠍ᠴᠢ᠂ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠯᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠣᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn