Paper Information


Title ᠰᠠᠢᠴᠣᠩᠭ᠍ ᠠ  ᠶᠢᠨ 《ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠦ
Keyword ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠍ ᠠ;《ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ》; ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract 《ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠍ ᠠ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ》 ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠤᠩ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮ ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠍ ᠠ ᠶᠢᠨ 《 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ》 ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn