Paper Information


Title ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠣᠶᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠪᠰᠢᠩᠭᠤᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢᠦᠶ ᠠ; ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ; ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠣᠶᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ
Abstract 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠢ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠲᠠᠪᠰᠢᠩᠭᠤᠢ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠠᠳ ᠦᠷᠨᠢᠩᠭᠦᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠰᠢᠩᠭᠤᠢ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠨ ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠍ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠢ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠨᠡᠬᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠩᠭᠤᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠢᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn