Paper Information


Title ᠠᠭᠸᠠᠩᠲᠦ᠋ᠪᠳᠡᠨ ᠤ ᠢᠷᠠᠭ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠢᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ᠄ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠴᠸᠩ
Keyword 《 ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ》; ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ; ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ; ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠭᠸᠠᠩᠳᠦ᠋ᠪᠲᠡᠨ ᠤ 《 ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ  ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠢ ᠲᠠᠨᠳᠢᠨ ᠤ 《 ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠯᠤᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨᠲ ᠡᠭᠡᠷ ᠠ᠂ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠵᠦᠢ᠂ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠵᠦᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢᠨ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠲᠠᠢᠯᠤᠯ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠤᠷᠤᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠬᠦᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠠᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn