Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠦᠭᠡᠬᠦᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠤᠷᠤᠨ; ᠦᠷᠡᠦ᠋ᠲᠠ
Keyword ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ; ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ; ᠣᠳᠣᠬᠢ
Abstract ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯ ᠠᠽᠢᠶ ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠲᠤᠸᠠ᠂ ᠴᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠡᠸᠩᠬᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠤ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠷᠭᠡᠯᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠴᠦᠮ ᠬᠢᠯᠢ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨᠬᠢᠯᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn