Paper Information


Title ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠡ‍᠂ᠬᠠᠰᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ; ᠵᠢᠭᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂《 ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ》(ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ )ᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠢ ᠵᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠲᠤᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠭᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ.
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn