Paper Information


Title 《ᠲᠤᠷᠬᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠠᠯᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠡᠶᠡᠪᠡᠷ ᠲᠠᠬᠠᠷ ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》 ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ
Creator ᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ
Keyword 《ᠲᠤᠷᠬᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠠᠯᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠠᠶᠠᠪᠡᠷ ᠲᠠᠬᠠᠷ ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》; ᠡᠯ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ; ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract 1771 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠷᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠪᠠᠰᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠶᠠᠲᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠷᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠡᠳᠭᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ 《ᠲᠤᠷᠬᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠠᠯᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠠᠶᠠᠪᠡᠷ ᠲᠠᠬᠠᠷ ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn