Paper Information


Title ᠦᠨᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠭᠤᠤ ᠠ-《 ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠴᠦᠷᠬᠦᠯᠡᠭᠡ》 ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠳ
Creator ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ; ᠨ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
Keyword ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ; ᠲᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ; ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠ‍᠂ ᠤᠰᠤᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ 《 ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠴᠦᠬᠦᠷᠯᠡᠭᠡ》 ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠪᠠ ᠪᠡᠯᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn