Paper Information


Title ᠭᠠᠵᠢ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠯ- ᠦᠵᠯᠵᠡᠢᠪᠦ᠋ᠷᠢᠨ ᠤ ᠤ 《 ᠰᠠ ᠠᠪᠠᠬᠠᠢ 》 ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠪᠠ‍᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠦ᠋ᠭᠡ ᠶᠢᠨ 《 ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ; ᠴ᠂ ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ
Keyword ᠵᠡᠣᠭᠦᠳᠤ ᠵᠦᠩ ᠰᠤᠪᠢᠩ; ᠲᠦᠷᠢ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠴᠤᠭ ᠵᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯ;
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢᠪᠦ᠋ᠷᠢᠨ  ᠤ 《 ᠰᠠ》 ᠠᠪᠠᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠪᠠ‍᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠦ᠋ᠭᠡ ᠶᠢᠨ 《 ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠠᠨᠷ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠲᠦ᠂ ᠵᠦᠩ ᠰᠤᠪᠢᠩ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯᠲᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠨᠳᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠴᠣᠭ ᠵᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn