Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 《 ᠨᠢ》 ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤᠲᠤ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ - ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠳ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ;《ᠨᠢ》 ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤᠲᠤ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ; ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤ《 ᠨᠢ》 ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤᠲᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠠ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠨᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ -ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠤᠲᠤᠯ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ- ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn