Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠠᠯᠲᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Abstract ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠬᠡᠡᠯ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠡᠮᠡᠰᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠯᠡᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠢ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭᠠ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ.
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn