Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠠᠢᠯᠤᠨ
Creator ᠢᠤᠢ ᠷᠦᠩ
Keyword ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠠ; ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠤᠶᠤᠵᠦ ᠡᠰᠡᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠬᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠷ ᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠨ ᠵᠦᠩᠨᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠢᠷᠦᠭᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨᠲ ᠭᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠦᠢᠯ ᠡᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn