Paper Information


Title 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠸᠠᠩ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭ᠎ᠠ
Keyword
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ 《ᠵᠠᠩ᠋ᠭᠠᠷ》 ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠰᠢᠯᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ᠂ 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ᠄ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠂; ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1997年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn