Paper Information


Title ᠶᠧᠰᠢᠬᠠᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠢᠮᠤ
Creator ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ
Keyword
Abstract 1. ᠶᠧᠰᠢᠬᠠᠢᠰᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ; 2. ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠴᠢᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠢᠮᠤ; 3. ᠬᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠡ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ; 4. ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠯᠭ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ; 5. ᠬᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ; 6. ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠨ; 7. ᠰᠤ᠋ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠶᠧᠰᠢᠬᠠᠢᠰᠤᠨ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1985年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn