Paper Information


Title ᠳ ᠨᠠᠴᠤᠭᠲᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠬᠤ》ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ  ᠡᠳ᠋ᠭᠠᠷ᠂ ᠠᠯᠯᠠᠨ ᠂ ᠫᠤ᠌ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠮᠠᠨᠤᠬᠤᠸᠠᠷ
Keyword ᠳ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ;《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠬᠤ》; ᠡᠳ᠋ᠨᠡᠷ᠂ ᠠᠯᠯᠠᠨ; ᠫᠤ; ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract 19ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠡᠳ᠋ᠨᠭᠠᠷ᠂ ᠠᠯᠯᠠᠨ᠂ ᠫᠤ  ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠬᠤ》 ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠵᠢ ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ 1935ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠸᠷᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠨᠡᠨ ᠨᠢ ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠳ᠋ᠭᠠᠷ᠂ ᠠᠯᠯᠠᠨ ᠫᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ 《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠬᠤ》 ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠡᠳ᠋ᠭᠠᠷ᠂ ᠠᠯᠯᠠᠨ᠂ ᠫᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠠᠭᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ 《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠬᠤ》 ᠵᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn