Paper Information


Title 19ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 《 ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠣᠮ》 ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword 19ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ; 《 ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠣᠮ》;ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ19ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰ᠂ ᠠᠩᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ 《 ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠣᠮ》 ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠠᠩᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠴᠾᠷᠯᠸᠰ᠂ ᠷ᠂ᠪᠠᠳᠳᠧᠠᠪ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ《 ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠣᠮ》 ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠭᠠᠳᠮ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠸᠠᠷᠳ᠋ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠮᠠᠯᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 19ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 《 ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠤᠮ》 ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn