Paper Information


Title ᠠᠨᠲ᠋ᠸᠷᠪᠤᠯᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ《 ᠭᠡᠮᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠭᠡᠷᠬᠡᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠶᠸᠮ ᠭᠤᠤ ᠠ
Keyword 《 ᠭᠡᠮᠴᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠭᠡᠷᠭᠡᠢ》; 《ᠪᠦᠱᠮᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ》; ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠲᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ
Abstract ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ 《ᠬᠡᠮᠴᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠬᠡᠷᠭᠡᠢ 》ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠨᠲ᠋ᠸᠷᠹᠤᠯᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠠ ᠠᠷᠭ᠎ ᠠ ᠵᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠷ ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠨᠲ᠋ᠸᠷᠹᠤᠯᠤᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 《 ᠹᠦᠱᠮᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ》 ᠬᠢᠬᠦ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠢᠩᠬᠢᠵᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠪᠠ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠶᠤᠶᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠯ ᠢ ᠰᠡᠳᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2019年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn